RYBACTWO – studia I i II stopnia
Bez kategorii / 20 czerwca 2020

Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb.

Zabójczy blitzkrieg. Wojna Sześciodniowa 1967
Bez kategorii / 20 czerwca 2020

III wojna izra­el­sko-arab­ska, potocz­nie nazy­wana Wojną Sześciodniową, sta­nowi zalą­żek wszyst­kich póź­niej­szych kon­flik­tów zbroj­nych na Bliskim Wschodzie. Mimo że nazwa wska­zuje na zwy­cię­ski kil­ku­dniowy blitz­krieg armii izra­el­skiej, w rze­czy­wi­sto­ści jest to jedy­nie część…